Interni oglas za odobravanje specijalizacija u 2017. godini

Na osnovu člana 184. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“ br. 107/2005, 72/2009-dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-dr. zakon,  93/2014, 96/2015 i 106/2015), člana 2. Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Sl. glasnik RS“ broj:  10/2013, 91/2013, 113/2013 i 109/2014), člana 25. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“ br. 1/2015), Plana stručnog usavršavanja Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo za 2017. godinu,  na koji je Zavod za javno zdravlje Požarevac dao mišljenje broj: 380 od 13.02.2017. god., člana 18. Pravilnika o stručnom usavršavanju zaposlenih u Opštoj bolnici „Sveti Luka“ Smederevo broj: 1747/2012-3 od 11.07.2012. god. sa izmenama i dopunama broj: 2045/2014-1 od 28.07.2014. god. i odluke v.d. direktora o raspisivanju oglasa za specijalizacije u 2016. godini, broj: 321/2017-3 od 15.06.2017. god.,

r a s p i s u j e    s e

I N T E R N I   O G L A S

za odobravanje specijalizacija u 2017. godini

i to:

–              pedijatrija (1) – za službu za pedijatriju,

–              opšta hirurgija  (1) – za odeljenje opšte hirurgije,

–              internistička onkologija (1) – za odsek za hospitalni hemioterapijski tretman,

–              infektologija (1) – za infektivno odeljenje,

–              interna medicina (1) – za interno odeljenje

 

USLOVI ZA ODOBRAVANJE SPECIJALIZACIJA:

–              završen medicinski fakultet,

–              obavljen pripravnički staž,

–              položen stručni ispit,

–              radni odnos na neodređeno vreme u Opštoj bolnici „Sveti Luka“Smederevo.

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE PRILIKOM KONKURISANJA:

1)            prijava na oglas sa kratkom biografijom i navođenjem specijalizacije za koju se konkuriše (ukoliko je kandidat zainteresovan za više specijalizacija, potrebno je da navede specijalizaciju za koju se prioritetno opredeljuje), uredno potpisana i sa navođenjem tačne adrese, kontakt telefona i email-a,

2)            overena fotokopija diplome o završenom medicinskom fakultetu,

3)            overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

4)            izvod iz matične knjige venčanih, ne stariji od 6 meseci, ukoliko je došlo do promene prezimena kandidata,

5)            uverenje da je kandidat u radnom odnosu na neodređeno vreme u Opštoj bolnici „Sveti Luka“ Smederevo,

6)              lekarsko uverenje o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova specijalizacije za koju kandidat konkuriše,

 

UKOLIKO KANDIDAT POSEDUJE, MOŽE PRILOŽITI I SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1)            dokaz o objavljenim studentskim stručnim radovima,

2)            dokaz o akreditovanim ili objavljenim stručnim radovima u stručnim publikacijama u svojstvu doktora medicine,

3)            dokaz o završenim akademskim studijama,

4)            dokaz znanju stranog jezika (engleskog, francuskog, nemačkog ili ruskog jezika), potvrda izdata od ovlašćene institucije ili fotokopija indeksa,

5)            ukoliko je kandidat radio na poslovima kliničkog lekara u organizacionoj jedinici za koju se specijalizacija odobrava, potrebno je da podnese uverenje o tome.

 

Oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo i na web site Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opšte bolnice.

Odluku o izboru kandidata donosi v.d. direktor Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo, po postupku predviđenom Pravilnikom o stručnom usavršavanju zaposlenih u Opštoj bolnici „Sveti Luka“ Smederevo.

Prijave na oglas sa priloženom traženom dokumentacijom podnose se na pisarnici Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Objavljeno na oglasnoj tabli Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo dana 15.06.2017. godine.